BanerUR
SYSTEM STYPENDIALNY W UNIWERSYTECIE ROLNICZYM W KRAKOWIE

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego działającego w Uczelni zawiera Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Regulamin jest dostępny w zakładce student/pomoc materialna/dokumenty do pobrania.

Każdy student wnioskujący o świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany zapoznać się z powyższym regulaminem.

 

ADRESACI POMOCY MATERIALNEJ

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym sie na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowanie lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o słuzbie.

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

Student może ubiegać się o świadczenia w formie:

a) stypendium socjalnego

b) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

c) stypendium rektora dla najlepszych studentów

d) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

e) zapomogi.

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

Stypendium socjalne

Stypendium może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu ustalonego w Uczelni. Na rok akademicki 2017/2018 próg ten wynosi 950,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta na rok akademicki, a jeżeli orzeczenie potwierdza niepełnosprawność na okres krótszy - do końca tego okresu.

Aby student mógł złożyć wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przez elektroniczny system UsosWeb, musi najpierw zgłosić się do właściwego dziekanatu i przedłożyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które koordynator ds. pomocy materialnej wprowadzi  do systemu.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

O stypendium może również ubiegać się student pierwszego roku studiów:

- pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

- drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub poiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Stypendium przyznawane jest na semestr dla maksymalnie 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

Studentów klasyfikuje się na listach rankingowych każdego kierunku według sumy punktów uzyskanych za wysoką średnią ocen przemnożoną przez współczynnik 10 oraz każde uznane i udokumentowane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, maksymalną wysokość tych stypendiów oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zapomoga

Student, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe (które dotyczą samego studenta lub osoby prowadzącej ze studentem wspólne gospodarstwo domowe), a w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, poważną udokumentowaną chorobę, śmierć członka najbliższej rodziny, kradzież, klęskę żywiołową - może ubiegać się o zapomogę.

Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym - w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w ciągu roku akademickiego. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien być uzasadniony i udokumentowany.

 

SZCZEGóŁOWE KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypołacania świadczeń pomocy materialnej, w tym:

- szczegółowe kryteria i tryb ustalania świadczeń,

- sposób wyłaniania studentów mogących otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- wzory wniosków o przyznanie poszczególnych stypendiów i zapomogi,

- wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów,

- sposób udokumentowania sytuacji materialnej w rodzinie studenta,

ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student ubiegający się o przyznanie świadczenia jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgodnie z powyższym, pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorządnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Uczelnię o ukończeniu studiów na innym kierunku studiów, mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 

TRYB UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

Student zainteresowany otrzymaniem świadczeń pomocy materialnej składa we właściwym dziekanacie wniosek o udzielenie świadczenia(ń) wraz z wymaganą dokumentacją oraz zamieszcza wersję elektroniczną wniosku w systemie USOSweb.

Kompletność dokumentacji oraz poprawność obliczenia wysokości dochodu netto w rodzinie studenta, weryfikacja zaświadczeń oraz urzędowa rejestracja wniosku dokonywana jest przez koordynatora ds. pomocy materialnej.

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej student składa osobiście, przez inne osoby lub drogą pocztową, przy czym za datę dostarczenia wniosku uważa się datę stempla pocztowego.

Jeżeli student nie złożył wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty budzą wątpliwości, co do ich wiarygodności, student zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni wraz z pouczeniem, że niezastosowanie się studenta do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
  • regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 51/2016 z dnia 19 września 2016 r.

 

Własny Fundusz Stypendialny Rektora

 

Fundacje:

Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie http://fundacja.ur.krakow.pl/

Fundacja Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej http://nauka-pomoc.org.pl/

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR